-------------------------------------- இலங்கை ஒரு நாடு இரு தேசம்!---------- பிரிவினையே தீர்வு!!------------ தமிழீழ வாக்கெடுப்பு நடத்து!!!--------------------------------

Friday, 20 October 2017

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: Putin slams Western 'double standards' over Catalo...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: Putin slams Western 'double standards' over Catalo...: Russia's 2014 annexation of Crimea from Ukraine Putin slams Western 'double standards' over Catalonia AFP 20 October 2017 ...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: Malwatte Chapter does not oppose new constitution ...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: Malwatte Chapter does not oppose new constitution ...: Anunayake thera Malwatte Chapter does not oppose new constitution - Anunayake thera Daily News LK Friday, October 20, 2017 - 06:15 ...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: 3 Major Takeaways from Xi ’s Speech at the 19th Pa...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: 3 Major Takeaways from Xi ’s Speech at the 19th Pa...: 3 Major Takeaways from Xi Jinping’s Speech at the 19th Party Congress By Charlotte Gao October 18, 2017- The Diplomat     A ll eyes at...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: Spain to trigger Article 155 to block Catalan auto...

ENB-TENN:தமிழீழச் செய்தியகம்: Spain to trigger Article 155 to block Catalan auto...: Trump: 'I think the people of Catalonia would stay with Spain' =============================== Mariano Rajoy met Donald T...